NARKOTIKAKOMMISJONEN (CND) 2017 - DIALOGMØTE MED SIVILT SAMFUNN

NARKOTIKAKOMMISJONEN (CND) 2017 - DIALOGMØTE MED SIVILT SAMFUNN

Tjøme 2019
Tjøme 2019     

Torsdag 23.februar arrangerte Narkotikakommisjonen (CND) et dialogmøte med det sivile samfunn. Her var ideelle organisasjoner, frivillige og nettverket fra rusfeltet invitert inn for å få en oppdatering på det internasjonale arbeidet med plandokument for narkotikapolitikk.

 

Tekst og bilde: Tåran Reindal

Daglig leder Marte Yri Evensen var tilstede som representant for KRAFT, og hadde et innlegg på vegne av medlemsorganisasjonene der hun løftet frem behovet og potensialet for mer samarbeid mellom instansene. Martes innlegg representerte medikamentfrie alternativ til rusbehandling, og fremhevet behovet for en større valgfrihet og bredde når det gjelder hjelpetiltak for rusavhengige.

UNGASS sett med norske øyne; Hvor langt kom vi og hva gjenstår?

Statssekretær Frode Gaasland Hestnes (FrP) holdt en kort innledning der han redegjorde for noe av regjeringens arbeid og fokus i ruspolitikken. UNGASS er FNs arbeid med narkotikapolitikk, der representanter fra land i hele verden jobber sammen for å bekjempe rusproblematikken på et internasjonalt nivå. - Vårt overordnede mål er å fremme helse og velferd for menneskeheten. Arbeidet med UNGASS og plandokumentene har blitt en hvilepæle i dette arbeidet. Det er en positiv retning for arbeidet, innledet Hestnes.

 

- Det er et stort engasjement i rusfeltet i Norge, og sterke meninger om politikken. Mange er berørt av narkotikadebatten - ikke bare brukere, men også pårørende og samfunnet som blir berørt som helhet. Globalt ser man også at rusproblematikken har en sammenheng med kriminalitet, korrupsjon, helse og miljø. Vi er alle berørt direkte eller inn-direkte.

Bruk av narkotika må sees på som en helseutfordring. Menneskerettigheter må ligge i bunn av forebyggingen, oppfølgingen, den sosiale integreringen, og i forhold til skadereduksjon.

Det er viktig at vi inkluderer det sivile samfunn i arbeidet med narkotikapolitikk, sa Hestnes.

 

Presentasjon av IDPC sin vurdering av verdens narkotikaproblematikk

Ann Fordham fra IDPC (International Drug Policy Consortium) hadde et innlegg om hvordan de opplever arbeidet som har blitt gjort i UNGASS, og hvordan politikken har blitt utformet på et internasjonal nivå. IDPC er et globalt nettverk som jobber med narkotikapolitikk i over 60 land. De jobber gjennom å debattere og redegjøre, og tar utgangspunkt i evidensbasert forskning, folkehelse, menneskerettigheter, og inkludering av de marginaliserte.

 

- Vi ser at det som skjer internasjonalt, påvirker det som skjer i det nasjonale og lokale. Det er fokuset på skadereduksjon, det kriminelle aspektet ved rusmisbruk, og diskusjonen rundt legalisering av visse narkotiske stoffer som er høyest oppe i diskusjonen. Det har vært en endring i språkbruk rundt problematikken i sammenheng med UNGASS-arbeidet, innledet Fordham.

- Det var presidentene i Mexico, Guatemale og Colombia som etterlyste et større fokus på rusproblematikken, og at det hastet å komme til enighet om hvordan man møter denne problematikken på et internasjonalt og globalt nivå. UNGASS er et resultat av dette, og er støttet av 95 FN medlemsstater. Flere og flere etterlyser en politisk rusreform, og FN har satt mål om en rusfri verden innen 2019. Jeg er helt overbevist om at det sivile samfunnet skal ha mye av æren for det som har blitt gjennomført i arbeidet mot narkotika, sa Fordham.

 

- Gjennom evalueringen av det internasjonale arbeidet med narkotika, har det også blitt satt mer fokus på de negative sidene ved ruspolitikken som gjennomføres i de ulike landene. For eksempel avrusning ved tvang, dødsstraff, eller andre harde straffeverk. Den høye menneskelige prisen av denne måten å møte narkotikautfordringen på, har satt kriminalisering på dagsorden. Mange mener nå at man må snakke mer om helse og skadereduksjon når det gjelder enkeltindivider som har et rusforbruk, sa Forham.

 

- 1 av 5 som sitter i fengsel globalt, er der på grunn av narkotika. Fengslene er fulle av folk som er tatt for besittelse, mens den organiserte kriminaliteten som man kanskje hovedsakelig jobber mot, lever i beste velgående. Mange land har endret lovene sine for å endre arbeidsmåte i møte med folk som bruker narkotika til personlig bruk, og ca 30 land har avkriminalisert bruken og behandler det heller som et helseproblem, sa Fordham.

 

Statssekretær Frode Gaasland Hestnes spør: Er det en modell som kan passe alle land? - Jeg tror ikke det finnes en modell som kan passe alle land, og det er viktig at land har en fleksibilitet til å bygge en politikk som passer der. Jeg er opptatt av menneskerettigheter. Jeg tror det er mange land som har laget lover, som bare har gjort det verre. Det finnes ingen sølvkule - det er komplekst, men vi er opptatt av menneskerettigheter og at helse skal ivaretas. Vi jobber alltid for avkriminalisering. Vi kan ikke "straffe" oss ut av denne problematikken, avslutter Fordham.

 

 

Innlegg fra salen

Etter innlegget fra Ann Fordham fra IDPC, kunne de oppmøtte komme med innlegg om hva de syntes var viktig at representantene fra Norge tok med seg videre inn i UNGASS arbeidet i Wien. Flere fremhevet dette med å jobbe mer helhetlig med de som har en rusavhengighet, og gi et større tilbud til å jobbe med de bakenforliggende årsakene.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) la frem en statistikk på at 64 % av de som har tyngre rusmisbruk har traumeerfaring, og at det er behov for å jobbe mer med de bakenforliggende årsakene. I tråd med dette snakket Marius Sjømæling fra Barn av Rusmisbrukere (BAR) om viktigheten av å ha en helhetlig tilnærming til problematikken, og hjelpe på flere nivåer. Det er gjerne flere pårørende og barn som blir påvirket av rusproblemet, og det er derfor viktig å arbeide bredt.

Flere organisasjoner trakk frem kriminalisering som en utfordring, og at man heller burde jobbe mot å gi helsehjelp i stedet for straff. Mange opplever å bli stigmatisert, og ønsker mer brukermedvirkning og makt over eget liv.

Øystein Bakke fra FORUT snakket om utviklingsperspektivet, og at Norge kan være et foregangsland på tiltak som fungerer. Han ba om mer fokus på forebygging siden man ser at dette fungerer bra, og viste til at det er færre ungdom som ruser seg i dag enn tidligere.

Det var en enighet i dialogen om at det er ønske om en bredere forståelse av arbeidet mot rusmisbruk, og at man må arbeide mer med tanken om kriminalisering versus helse og menneskerettigheter. Det ble også lagt vekt på et ønske om mer samarbeid mellom instanser, og at man ikke kan legge hele kampen mot narkotika på politiet. Skal man bekjempe rusproblematikken må man jobbe på flere nivåer.

Powered by Cornerstone