Om oss

Vedtekter for Stiftelsen KRAFT Stiftelse opprettet for Kristent RehabiliteringsArbeid og Forebyggende Tiltak (KRAFT)


§ 1 Formål Stiftelsen KRAFT er en landsomfattende paraplyorganisasjon for kristne virksomheter innenfor rus og psykisk helse.
Vårt formål er: • Å bidra til kompetanseutvikling blant ansatte ved virksomhetene i KRAFT • Å sikre gode rammevilkår for KRAFT og medlemsorganisasjonene, gjennom informasjonsarbeid inn mot beslutningstakere på ulike nivå i samfunnet • Å aktivt fremme medlemsorganisasjonenes interesser, gjennom både faglig og politisk arbeid • Å bistå medlemsorganisasjonene i deres arbeid inn mot kommunene og andre samarbeidspartnere slik at det sikres gode relasjoner og rammevilkår for virksomhetene

§ 2 Medlemsorganisasjoner Stiftelsen KRAFT representerer interessene til selvstendige virksomheter og institusjoner som slutter seg til arbeidet i Stiftelsen KRAFT.
Disse virksomhetene omtales som ”medlemsorganisasjoner” eller ”medlemmer” i Stiftelsen KRAFT. Medlemmene i Stiftelsen KRAFT deltar i fordelingen av eventuelle fellesmidler i henhold til gjeldende retningslinjer for dette. Medlemsorganisasjonene i Stiftelsen KRAFT forplikter seg til å følge de styringsdokumentene som er vedtatt for Stiftelsen KRAFT. Avgjørende kriterium for å bli tatt opp som medlem i Stiftelsen KRAFT er tilslutning til styringsdokumentene. Stiftelsen KRAFT har følgende styringsdokumenter: 1. Vedtekter for Stiftelsen KRAFT 2. Kriterier for kvalitet og medlemskap i Stiftelsen KRAFT 3. Serviceerklæring for Stiftelsen KRAFT 4. Det kristne grunnlaget i Stiftelsen KRAFT 5. Praktisering av taushetsplikten i Stiftelsen KRAFT 6. Etiske retningslinjer for Stiftelsen KRAFT 7. Retningslinjer for bruk av vanedannende medisiner i Stiftelsen KRAFT Styret beslutter når en virksomhet skal kunne bli medlem i Stiftelsen KRAFT. Styret beslutter også når en virksomhet eventuelt ikke lenger oppfyller kriteriene for medlemskap i Stiftelsen KRAFT. En virksomhet kan melde seg ut når beslutning om dette er fattet i rett organ og melding om dette er sendt til Stiftelsen KRAFT. 2 Styret har til en hver tid oversikt over og formell dokumentasjon på hvilke virksomheter som er medlemmer i Stiftelsen KRAFT.

§ 3 Representantskap
Representantskapets funksjon reguleres og avgrenses av stiftelsesloven, med særlig henblikk på § 36 om andre organer. Representantskapet består av inntil tre valgte representanter fra hver medlemsorganisasjon. Hvert medlem har én stemme. Representantskapet har følgende oppgaver: • Valg av styre • Valg av styreleder • Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer • Avgi uttalelser til styret i saker hvor styret ber om dette • Styret skal innhente uttalelse fra representantskapet før endring av vedtektene • Styret skal innhente uttalelse fra representantskapet ved opptak eller ekskludering av medlemmer

§ 4 Styret
Styrets funksjon reguleres av stiftelsesloven. Styret er stiftelsens øverste organ og representerer stiftelsen utad, og har ansvar for at stiftelsen forvaltes på betryggende måte. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at eventuelle utdelinger foretas i samsvar med vedtekter og øvrige retningslinjer. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret består av fire til seks faste medlemmer inklusiv styrets leder, og i tillegg inntil to vararepresentanter som alle velges ved simpelt flertall i representantskapet. Funksjonstiden er to år, men representantskapet kan beslutte forandringer i styresammensetningen dersom det er hensiktsmessig. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret sammenkalles når styrets leder eller minst tre av styremedlemmene ønsker det. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Styrets medlemmer kan gjenvelges. Styret kan tildele styreleder og ett styremedlem i fellesskap fullmakt til å tegne stiftelsen. Styret er ansvarlig for alle ansettelser. Styret har omdanningskompetane. 3 Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne i møtet, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Protokollen skal godkjennes av styret.

§ 5 Økonomi
Grunnkapital i Stiftelsen KRAFT er kr. 200.000,-. Stiftelsen KRAFT kan finansieres ved frivillig innsats, offentlige tilskudd og øvrige bidrag, og private gaver som ikke kommer i konflikt med virksomheten. Dersom rammebetingelsene tilsier det, kan Stiftelsen KRAFT finansiere sin virksomhet ved bidrag fra medlemsorganisasjonene.

§ 6 Oppløsning av stiftelsen
Oppløsning av Stiftelsen KRAFT krever vedtak både i styret og i representantskapet. Ved oppløsning tilfaller stiftelsens verdier medlemsorganisasjonene med like store andeler. Prosedyre for oppløsning følger for øvrig stiftelseslovens og tilsynsmyndighetens reguleringer. **************************************

Vedtatt i styremøte 19.02.2016.

Powered by Cornerstone