RUSFELTET & AKTUELLE LENKER

Rusfeltet i Norge er organisert i spesialisthelsetjenestens ansvar for å yte tverrfaglig spesialisert rusbehandling og kommunenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester. I tillegg finnes det en betydelig ideell sektor som samarbeider både med den statlige spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse og omsorgstjenestene.

RUSFELTET & AKTUELLE LENKER

Rusfeltet i Norge er organisert i spesialisthelsetjenestens ansvar for å yte tverrfaglig spesialisert rusbehandling og kommunenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester. I tillegg finnes det en betydelig ideell sektor som samarbeider både med den statlige spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse og omsorgstjenestene.

Ideelle / frivillige rustiltak har også en betydelig aktivitet som utføres uten avtale med spesialisthelsetjenesten eller kommunene. Noe av dette er tjenester som helseforetak og kommunene er lovpålagt, og noe er frivillige tiltak som verken kommunene eller de statlige helseforetakene er lovpålagt.

Det finnes også private rustiltak som drives etter rent forretningsmessige kriterier.

Rusfeltet reguleres til en viss grad også av internasjonale rammebetingelser, som f.eks FNs narkotikakonvensjoner. Konvensjonene åpner imidlertid for nasjonale fortolkninger, og har ingen overnasjonal tilsynsmyndighet som ivaretar identisk og sammenfallende implementering i alle nasjoner.

Nedenfor følger en del lenker som er aktuelle for å forstå det samlede rusfeltet:

 

SPESIALISTHELSETJENESTEN:

HELSE SØR-ØST

HELSE SØR-ØST / PRIVATE & IDEELLE AVTALEPARTNERE

HELSE VEST

HELSE VEST / PRIVATE & IDEELLE AVTALEPARTNERE

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE / KLINIKKER, HERUNDER PRIVATE & IDEELLE AVTALEPARTNERE

HELSE NORD

HELSE NORD / PRIVATE & IDEELLE AVTALEPARTNERE

FRITTSYKEHUSVALG.NO / VENTETIDER FOR BEHANDLING - RUS / AVHENGIGHET

 

KOMMUNAL HELSE OG OMSORGSTJENESTE:

NORGES 428 KOMMUNER

NAV / BÅDE STATLIGE OG KOMMUNALE TJENESTER

FASTLEGEORDNINGEN - OVERSIKT LANDETS FASTLEGER

FASTLEGEORDNINGEN - HER KAN DU SØKE OM FASTLEGE & SKIFTE FASTLEGE

 

LOVER, REGLER OG KONVENSJONER / LENKE TIL SENTRALE FORSKRIFTER ØVERST I HVER LOV:

SPESIALISTHELSETJENESTELOVEN

PASIENTRETTIGHETSLOVEN

HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN

NARKOTIKAFORSKRIFTEN

FN'S NARKOTIKAKONVENSJONER

FN'S NARKOTIKAKONVENSJONER - SVENSK OVERSETTELSE

MENNESKERETTIGHETSLOVEN, MED RELEVANTE KONVENSJONER INNTATT

 

MYNDIGHETER:

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

HELSEDIREKTORATET

STORTINGETS HELSE- OG OMSORGSKOMITE

FYLKESMANNEN

HELSETILSYNET

 

KOMPETANSESENTRENE - RESSURSER, KUNNSKAP & DOKUMENTASJON:

KOMPETANSESENTER RUS REGION SØR / BORGESTADKLINIKKEN

KOMPETANSESENTER RUS OSLO / VELFERDSETATEN

KOMPETANSESENTER RUS REGION ØST / SYKEHUSET INNLANDET

KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST BERGEN / BERGENSKLINIKKENE

KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER / ROGALAND A-SENTER

KOMPETANSESENTER RUS MIDT-NORGE / RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE / RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK UNN

SIRUS - STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING

FOLKEHELSEINSTITUTTET - TEMA RUSMIDLER

FOREBYGGING.NO

BIBSYS - DOKUMENTDATABASE MED SØKEFUNKSJON

HELSEBIBLIOTEKET / TEMASØK PSYKISK HELSE

CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING - DANMARK

SORAD - CENTER FÖR SOCIALVETENSKAPLIG ALKOHOL OCH DROGFORSKNING - SVERIGE

 

ORGANISASJONER:

FAGRÅDET FOR RUSFELTET

FAGRÅDETS LENKE TIL MEDLEMMENE

ACTIS

ACTIS LENKE TIL MEDLEMMENE

FORBUNDET MOT RUSGIFT

LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK

FORENINGEN FOR HUMAN RUSPOLITIKK

RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON

LAR-NETT NORGE

MARBORG

A-LARM

ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND

BAR - BARN AV RUSMISBRUKERE

VOKSNE FOR BARN

 

INTERNASJONALE ORGANER & ORGANISASJONER:

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME

EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION

EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS

EUROPAD - EUROPEAN OPIATE ADDICTION TREATMENT ASSOCIATION

EUROPADS LENKER TIL INTERNASJONALE ORGANISASJONER

 

NYHETER & NETTAVISER:

DRUGNEWS

FORSKNING.NO / TEMAVALG HELSE & ALKOHOL OG NARKOTIKA

RUS & SAMFUNN

HELSENORGE.NO / TEMA RUSMIDLER OG AVHENGIGHET

POPNAD

Vi er takknemlig for tips om øvrige aktuelle lenker og lenker som evt ikke lenger er aktive!

Powered by Cornerstone