Nyheter

Stiftelsen Kraft på Arendalsuka!

Stiftelsen Kraft på Arendalsuka!

Nå har Stiftelsen KRAFT deltatt på to debatter i Arendalsuka. Bak disse arrangementene, har Fagrådet vært i samarbeid med RIO, Alarm, FHN, ProLAR og KRAFT.

Det nytter, KRAFT bruker - og pårørendeorganisasjon ved Joar Kaasa 
(informasjonsleder)deltok i den første debatten onsdag 14.august, som handlet om hva som er god rusforebygging i rusfeltet. (se også på Facebook siden til Det Nytter, KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon.

KRAFT ved Marte Yri Evensen (daglig leder) deltok i debatt om hva som er god rusbehandling torsdag 15.august. Vi fikk en interessant og nyttig debatt, som belyste de ulike problemstillingene på rusfeltet knyttet til reell brukermedvirkning og individuell behandling. Det er viktig å tenke helhetlig, samt ha en forståelse for at mennesker har ulike behov. KRAFT anerkjenner at mennesker har behov, både fysiske, psykososiale og åndelige, som også står i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2006). Helse - og omsorgsdepartementet sendte ut et rundskriv i 2009 som omhandlet rett til egen tros- og livssynsutøvelse. Her skriver de at « For mange vil det for eksempel kunne være av sentral betydning å få mulighet og tilgang til samtaler om eksistensielle spørsmål» Marte la også frem noen funn fra masteroppgave med samme tema. Antonovsky har også en forskning på hva som fremmer helse, som handler om å investere i eksistensielle spørsmål, indre følelser, sosiale relasjoner og meningsfull aktivitet. Disse tingene ble debattert, og det ble også stilt noen gode spørsmål fra salen som omhandlet disse temaene. Også spørsmål knyttet til hvordan behandlingen kan gjøres mer nyttig og individuell for brukeren.

Videre la vi frem at god rusbehandling ikke er å gi ut sterke vanedannende medikamenter til mennesker uten oppfølging og aktivitet. Det kan forsterke stigma, ensomhet og sterke medisiner kan forsterke problematikken. I tillegg er lekasje og sidemisbruk et resultat av manglende kontroll i LAR(legemiddelassistert rehabilitering).

Hadde også en interessant samtale med stortingsrepresentant og nestleder i Helse - og omsorgskomiteen Kjersti Toppe om hvilke utfordringer det er knyttet til brukermedvirkning i rusomsorgen.

Powered by Cornerstone